Пчели, мед и човек — защо е нужно да спасим пчелите

bees4peace
bees4peace.com

Пчелите, хората и връзката между тях

Има ли печалба?

Консумация на мед
Фиг.1 Консумацията на мед спрямо броя на пчелите
Брой регистрирани пчелни семейства
Фиг.2 Броят на регистрираните пчелни семейства в България за 2020 г.

Защо опрашването е важно за екосистемата?

--

--

Bees4Peace is a Foundation based in Bulgaria. We are non-governmental organization that fights against the problem of the dying bees. Site: www.bees4peace.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bees4Peace (bees4peace)

Bees4Peace is a Foundation based in Bulgaria. We are non-governmental organization that fights against the problem of the dying bees. Site: www.bees4peace.com